Eregalerij Reglement

Algemeen

Reglement voordrachten Eregalerij van de Stichting Nederlands Honkbal en Softbal Museum (hierna te noemen: Honkbal en Softbal Museum).

In overeenstemming met artikel 10 van de Statuten van het Honkbal en Softbal Museum, wordt in dit reglement een aantal zaken geregeld m.b.t. de procedures voor de Eregalerij waarin de Statuten niet voorzien.

Voordracht Eregalerij

Artikel 1.

Kandidaten voor de Eregalerij kunnen voorgedragen worden door:

 1. Ieder individueel persoon vanaf 18 jaar
 2. Verenigingen aangesloten bij de KNBSB
 3. Bondsbestuur KNBSB
 4. Bestuur van het Honkbal en Softbal Museum

Voorwaarde is dat de kandidaat die voorgedragen wordt, gedurende lange tijd op nationaal niveau, van onderscheidende betekenis is geweest voor de honkbal- en/of softbalsport in Nederland.

In het geval van een voorgedragen speler/speelster moet hij/zij minimaal 2 jaar gestopt zijn met spelen op het hoogste competitieniveau.

Artikel 2.

De voordracht, aangevuld met 2 steunbetuigingen en voorzien van een uitgebreide motivatie, dient jaarlijks voor 1 maart bij het bestuur van het Honkbal en Softbal Museum te zijn ingediend.

Artikel 3.

Het bestuur van het Honkbal en Softbal Museum controleert of de voordracht volledig en aan de in artikel 1 en 2 genoemde eisen voldoet. Een voordracht die hieraan niet voldoet wordt afgewezen en de indiener(s) worden hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.

Artikel 4.

Alle voordrachten worden, na goedkeuring, ter verifiëring van de ingebrachte feiten gecontroleerd en zo nodig aangevuld door de bondsarchivaris.

Benoemingscommissie

Artikel 5.

Een onafhankelijke Benoemingscommissie beoordeelt alle binnengekomen voordrachten.

Artikel 6.

De Benoemingscommissie bestaat uit:

 1. Voorzitter Honkbal en Softbal Museum
 2. Twee bestuursleden Honkbal en Softbal Museum
 3. Voorzitter KNBSB of een daartoe aangewezen medewerker van de KNBSB
 4. Vijf (5) onafhankelijke, door het bestuur van het Honkbal en Softbal Museum benoemde, representanten uit de sectoren:
 5. Honkbal
 6. Softbal
 7. Bestuursleden
 8. Officials
 9. Media  

Artikel 7.

Er worden geen vervangers aangewezen voor de vijf (5) representanten uit de verschillende sectoren.

Artikel 8.

Bij afwezigheid van twee (2) of drie (3) commissieleden, kan de Benoemingscommissie met een vaste stand-in aangevuld worden, zijnde een. bestuurslid KNBSB of een bestuurslid Honkbal en Softbal Museum.

Artikel 9.

Er moeten altijd minimaal zeven (7) leden aanwezig zijn om een bijeenkomst door te laten gaan.

Artikel 10.

De zittingstermijn voor de vijf (5) onafhankelijke commissieleden is drie (3) jaar en kan maximaal een (1) keer verlengd worden. Daarna is het commissielid niet meer benoembaar.

Artikel 11.

De kwaliteitszetels van de commissieleden namens het Honkbal en Softbal Museum en de KNBSB zijn niet gebonden aan een zittingstermijn.

Artikel 12.

De bondsarchivaris heeft geen zitting in de Benoemingscommissie. Hij/zij heeft een externe controlerende taak die de aanvragen controleert en volledig maakt.

Artikel 13.

Alle uiterlijk op 1 maart ontvangen en geverifieerde voordrachten worden binnen drie (3) maanden aan de Benoemingscommissie voorgelegd.

Artikel 14.

Een oproep tot bijeenkomst van de commissie dient minimaal zes (6) weken voor de datum van de bijeenkomst te worden toegezonden. De benodigde stukken voor de bijeenkomst dienen minimaal twee (2) weken voor de datum van bijeenroeping te worden toegezonden.

Artikel 15.

Alle indieners (maximaal een (1) per voordracht) krijgen, voorafgaande aan de stemming van de Benoemingscommissie, de gelegenheid om in een mondelinge toelichting van maximaal tien (10) minuten de voordracht aan te bevelen.

Artikel 16.

De leden van de Benoemingscommissie bepalen, na uitvoerig en vertrouwelijk overleg, welke maximaal twee (2) voorgedragen kandidaten in dat jaar in de Eregalerij zullen worden opgenomen.                                                                       

Artikel 17.

Een nominatie moet minimaal 75% van de uitgebrachte stemmen krijgen, om in aanmerking te komen voor opname in de Eregalerij.

Artikel 18.

Zijn er meer dan vijf (5) voordrachten, dan stemt de Benoemingscommissie in de eerste ronde eerst over een groslijst van maximaal vijf (5) nominaties, in volgorde van het hoogste aantal stemmen.

Artikel 19.

Eindigen meerdere kandidaten met een gelijk aantal stemmen, waardoor er in totaal meer dan vijf (5) voordrachten zijn, dan stemt de Benoemingscommissie volgens dezelfde procedure opnieuw over de gelijk geëindigde kandidaten.

Artikel 20.

In de tweede ronde bepalen de leden van de Benoemingscommissie, na uitvoerig en vertrouwelijk overleg, welke maximaal twee (2) voorgedragen kandidaten in dat jaar in de Eregalerij zullen worden opgenomen.

Artikel 21.

Bij uitzondering kunnen in een (1) jaar drie (3) benoemingen in de Eregalerij plaatsvinden.

Artikel 22.

De niet benoemde voordrachten van de groslijst blijven in portefeuille en nemen in de volgende twee (2) jaren wederom deel aan de besluitvorming.

Artikel 23.

Een voorgedragen kandidaat kan maximaal in drie (3) achtereenvolgende jaren deelnemen aan de voordracht voor benoeming in de Eregalerij.

Artikel 24.

De vijf (5) onafhankelijke leden van de Benoemingscommissie verliezen buiten de in artikel 9 genoemde zittingstermijn ook hun functie:

 1. Bij overlijden
 2. Door opzegging
 3. Bij ontslag door de rechtbank in gevallen als in de wet bepaald voor bestuursleden van een stichting
 4. Door ontslag, op basis van een daartoe door het Bestuur genomen besluit op grond van:
 5. veelvuldige afwezigheid van het betrokken lid van de         Benoemingscommissie en/of
 6. schending van de geheimhoudingsplicht.

In een vacature in de Benoemingscommissie op bovenstaande gronden wordt door het bestuur onverwijld voorzien.

Artikel 25

De functie van voorzitter en secretaris van de Benoemingscommissie worden uitgevoerd door leden van het Bestuur van het Honkbal en Softbal Museum die in het Bestuur al die functie vervullen.

Artikel 26.

De leden van de Benoemingscommissie zijn tot strikte geheimhouding verplicht.

Artikel 27.

De stemming over een besluit van de Benoemingscommissie moet tijdens de vergadering schriftelijk geschieden.

Artikel 28.

Van het met betrekking tot het voorstel in de vergadering besprokene worden geen notulen gemaakt.

Slotbepalingen

Artikel 29.

Het Honkbal en Softbal Museum en de KNBSB organiseren jaarlijks in een openbare bijeenkomst de nieuwe benoemingen in de Eregalerij.

Artikel 30.

Het Eregalerij reglement kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering, waarin tenminste vier (4) van de bestuursleden aanwezig zijn en geschiedt bij meerderheid van stemmen.

Artikel 31.

Dit Eregalerij reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 16 maart 2022