Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Nederlands Honkbal en Softbal Museum (hierna te noemen: Honkbal en Softbal Museum).

In overeenstemming met artikel 9 van de Statuten van het Honkbal en Softbal Museum, wordt in dit reglement een aantal zaken geregeld m.b.t. de procedures waarin de Statuten niet voorzien.

Bestuur

Artikel 1.  Bij afwezigheid van de voorzitter worden de werkzaamheden waargenomen door

                een uit hun midden gekozen lid.

Artikel 2.  Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de

                bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 3.  Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie te

                houden van:

 1. notulen van bestuursvergaderingen;
 2. de bezittingen en schulden van de stichting.

Bestuursvergaderingen

Artikel 4.  Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door een schriftelijke

                kennisgeving aan ieder bestuurslid, ten minste 7 dagen voor de datum van de

                vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter

                bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste twee bestuursleden.

                Als aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de

                bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt

                gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 5.  De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd

                van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, en ook de vergadering te

                schorsen of te verdagen.

Artikel 6.  Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen als ten minste een aantal

                van vier bestuursleden ter vergadering aanwezig is, en wel bij meerderheid van

                stemmen. Bij onderwerpen waar de statuten een andere besluitvorming vereist,

                geldt wat in de statuten staat beschreven.

Artikel 7.  Bestuursbesluiten worden zo nodig schriftelijk ter kennis gebracht aan het

                Bondsbestuur van de KNBSB.

Bestuurstaken

Artikel 8.  De taken van de voorzitter bestaan o.a. uit:

 1. de zorg voor het nakomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

van de stichting betreffende, als wel het uitvoeren van bestuursbesluiten;

 • het leiden van de bestuursvergaderingen, tijdens welke hij een discussie

mag beëindigen, tenzij de meerderheid voortzetting wil;

 • het samen met de secretaris door ondertekening doen vaststellen

van de notulen van de bestuursvergaderingen;

 • het samen met de betrokken andere bestuursleden doen sluiten van

contracten, overeenkomsten of eventuele dienstverbanden betreffende de stichting;

 • het vertegenwoordigen van de stichting bij alle voordoende gelegenheden.

Artikel 9. De secretaris is o.a. verantwoordelijk voor:

 1. het voeren van alle correspondentie van de stichting;
 2. het notuleren van alle bestuursvergaderingen;
 3. het samen met de voorzitter door ondertekening doen vaststellen van de

notulen van de bestuursvergaderingen;

 • het registreren en bewaren van alle kopieën van stukken die door hem zijn

verzonden, en ook de verzorging van het stichtingsarchief.

Artikel 10. De penningmeester is o.a. verantwoordelijk voor:

 1. het beheer over alle gelden en waarden van de stichting;
 2. de zorg voor tijdige inning van gelden;
 3. het opstellen van een financieel verslag van het afgelopen boekjaar, de balans en de begroting voor het komende jaar;
 4. de balans en staat van baten en lasten worden na akkoord getekend door

      de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 11. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient binnen 14 dagen de

                 opstelling en presentatie van een tussenbalans en de overdracht van kas en

                 waarden, boeken en bescheiden aan zijn opvolger plaats te vinden.

Benoemingscommissie

Artikel 12. De procedures met betrekking tot de voordracht, de beoordeling en

                 opname in de Eregalerij, wordt, in overeenstemming met artikel 10 van de                                                                  

                 Statuten van het Honkbal en Softbal Museum, geregeld in het Eregalerij

                 reglement. 

Slotbepalingen

Artikel 13 Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd op een bestuursvergadering,

                waarin ten minste vier van de bestuursleden aanwezig zijn, en geschiedt bij

                meerderheid van stemmen.

Artikel 14 Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld en goedgekeurd op de

                 bestuursvergadering van 16 maart 2022